DJ电音吧交流平台 免费下载

查看: 145|回复: 23

[Tomorrowland] Martin Solveig x Jax Jones pres. Europa - Tomorrowland Belgium 2019

[复制链接]
发表于 2019-7-24 13:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

6 k3 ~; H3 A" U9 V) h$ ^9 r) Z( MEverybody's Free (To Feel Good) (Acapella)
. v2 S" z* v7 q! B: q; V8 y/ E-Rozalla
! z! j: d* X1 ?; Y8 ^( n; b/ FOne (Your Name)3 b8 P& _9 f, J9 \8 `
-w/ Swedish House Mafia ft. Pharrell Williams
0 m6 @( F( `% z3 X" @% h/ mDas Ist Sick
8 M+ q( A6 Z  n: b-Billy Kenny & Maximono
4 }5 A) X: C2 r; L/ F, |( kThis Is Acid (A New Dance Craze)
1 K% B; a$ g9 T  `# r! C-Maurice
3 g- F" @0 d, R* q  f50 First Raves
7 W6 W$ B* ?& U: g0 O-Rebūke
* f- Y3 l5 O. cBoomin. D0 ?4 v6 S+ ~4 |6 C& _8 K. }7 _4 r
-Michael Bibi
6 H9 l  Y2 M$ B: uMercy (Boddika VIP)/ Y4 D% N- E' E( G1 v
-Boddika & Joy Orbison' {1 O. K, G) k1 D0 z
I Love It (ID Remix)
5 ]! {( ?& j7 @. Z* A3 s-Kanye West & Lil Pump ft. Adele Givens
$ B0 t$ ?; n. {) O# y$ vJust Came For The Music (Rave Mix)) e1 {6 K! r/ U5 B% N7 M6 F# `8 i3 G
-w/ Billy Kenny+ V3 g& H8 }/ x8 Q+ }; l, p
The Parade. I- P' q" h" `8 Z
-Joel Corry( o" Y/ E8 Q4 E) M/ V  C' I) V0 R
Calabria0 N# ^3 o, W. }; H+ ~' j; j
-Rune RK
- H: V- B4 ?1 BKassia
* _1 a3 `- H$ a. m' {-w/ Wheats6 r4 c! z. N7 o1 i! l6 r) ]# J
My Love (Instrumental Mix)
' t# k7 q2 H2 n( t5 f6 D" L-Martin Solveig
7 ~* b2 g' `/ P0 i6 dTitanium (Acapella)* z3 }5 B9 |  l. j6 Q7 [! `. B
-w/ David Guetta ft. Sia
, y) M! G  F& ~* fLoud
! o% H* |* }5 l1 h-T78 & Sisko Electrofanatik# {4 r& V7 ~1 W+ A
One Step Beyond  U# Z2 O- y, S% u: l6 S; `. v7 l, Q
-Raito
% J  n: `' _  p. u" G1 y/ g# }1 ?Bone Jacked
8 _; r/ K# T3 y  }$ p% n-Gary Beck
  I# f: i' K1 DThe Beyonce Track  k+ d. {9 H$ d
-Melé
( h: I. z1 V1 B  \Intoxicated
6 _6 ?6 C! g/ v; c7 U1 r+ g-Martin Solveig & GTA2 [# N: P9 z; H6 M& K* ^
Strike
& s# |+ Q" `) I$ ~-Jimmy Edgar
& q* j) S+ Q; [$ D+ e& aHello
8 i/ j' c3 q) \0 _/ v9 i9 D-Martin Solveig ft. Dragonette$ v" @' d1 |1 w9 `- e2 n
ID! m. w1 ~( _8 p. E6 k
-w/ ID
9 a5 ^: d0 F, b7 O& r! _5 rKalengo
, N+ S) ]5 l+ L$ C( C2 \) D-Rafa Barrios/ _" l1 @. G; y, Z3 w) v, k
I'm Not Alone0 g2 Q8 i5 R+ N& C
-Calvin Harris
3 c9 h9 }( u- ~1 D( P5 IYou Little Beauty, f+ A' }! ^- b. X: P3 a
-w/ FISHER
' f  ?" K9 C. `8 Z# _6 \The Sound Of Violence (Narcotic Thrust Remix)& i+ @' [0 e; C" t3 H/ y3 T. o" Y
-Cassius. u9 v1 d/ p% t  S* f
Breathe
9 y/ \5 t  x. r0 ?+ X" ~-Jax Jones ft. Ina Wroldsen
3 Z+ g5 K0 [1 DBreathe (Boston Bun Remix)
$ e( x/ h2 U, o-w/ Jax Jones ft. Ina Wroldsen
- F$ u! ^: d/ n" XPush The Feeling On (MK Mix 95)
& H6 B( W0 P: \: V) m' k-Nightcrawlers5 b8 R7 a) N9 P0 o% w
You Don't Know Me: f6 s! }1 _/ L5 {: t
-Jax Jones ft. RAYE
. r, ]7 S" v4 V# A& C6 lInsomnia (Monster Mix)' l6 T3 N! _* x4 g4 n
-Faithless( [+ Z$ h! W5 u' r5 W
Loud
7 w# O2 j, ~0 X3 F! p% ~-w/ Eats Everything
! q: A4 I8 m; R0 {  @- YFrench Kiss (Chris Lake Edit)5 |  u" N# _/ A5 m) [! R3 l
-Lil' Louis
' v( P$ W- E/ X) [7 r- \In My Mind
4 V+ J& \, ?; l# f; l/ C; m-Dynoro & Gigi D'Agostino9 a' P6 @* g2 P8 F9 ~( [5 O
Destruction, o% o% m1 ]) g, g3 |+ M) R% P
-w/ A*S*Y*S & Dominik Schwarz* i6 T5 y6 Y4 D7 s5 M6 R
Space Raiders (Charlotte De Witte Remix)% d( Y& N( F& d- g7 T
-Eats Everything
5 G- J) X+ ~# r: Q. {5 aSweet But Psycho (Acapella)
* |: [9 i* x4 w4 r# U3 d, X-w/ Ava Max
) j4 z2 Q  ?/ F" o% o  DPiece Of Your Heart
5 k' L: d& K) [0 U* U$ f5 T5 I-Meduza ft. GOODBOYS1 d7 M# k) i' a# d7 r- b# [
Apastron (Pig&Dan Remix)2 H: e( a. e7 h% e5 }
-w/ Sezer Uysal
0 k. O3 a4 \& s$ z; yNothing Breaks Like A Heart (Martin Solveig Remix)
  e# R5 c2 _! k7 X% s2 ^-Mark Ronson ft. Miley Cyrus! l0 r( O6 s( c' Y0 R2 s3 A# u
SOL& t- T0 R9 h1 @3 b( F/ a5 {
-KC Lights
, E5 N! U, c7 z3 _  ~bad guy
7 u! ?8 U2 @2 t) J. E-Billie Eilish
. h& z4 \! E) {5 p6 \, DRockafeller Skank4 b. R6 I  a5 O+ D
-w/ Fatboy Slim. f& y& h1 X3 {! Q6 |+ H
Live Your Life$ C7 a* Y2 s% X( Z( ]1 k1 b
-T.I. ft. Riahanna8 U+ q) \( A) [9 g* |
No Good (Start The Dance)
. {: s! a3 B! f4 _+ k1 @) P& f' Q-The Prodigy, l* }0 W; s+ |# x/ M
Born Slippy (Reincarnation Mix)& {% q" \( n9 R
-Andrew Meller. N+ @6 n& [- s/ w, [  P
Thing For You
4 {/ |: Z! D) y9 b. }+ \-David Guetta & Martin Solveig
3 P5 x& _3 ^$ d4 h6 ^& \/ oID
4 O3 k* a0 s$ d5 n6 q8 q-w/ ID0 g4 Z. C+ j( g% T9 Z0 G& p
Freed From Desire! h, D. X$ z" G% x7 D/ ^9 u6 L
-Gala
$ p; l) U3 t2 [! y+ g8 L, \4 f) p4 zCountach (Kölsch Remix)
( u7 @; y8 x. p: O. h-Butch
' l( b9 a& `' p! L& OM27
* V9 {. ^; i, t8 w$ X  `; r$ O  t-Alan Fitzpatrick & Wheats
2 X/ p; u% @& k! o9 O2 jBad Romance
( N) S5 M- i% M% Y-w/ Lady GaGa6 X) l0 E" D( H
Fine Day8 f4 i- g6 K7 G& G+ F
-Keanu Silva( M% v! \( W+ [% r, W
All Day And Night
* t0 }2 T6 `2 w-Jax Jones & Martin Solveig pres. Europa ft. Madison Beer; ^+ @' C% t; n# m9 P+ c- y' _3 W" K+ K  K
All Day And Night (Axwell Remix)! Q+ d$ ?0 @+ B2 n: n+ s
-Jax Jones & Martin Solveig pres. Europa ft. Madison Beer
8 t6 ?9 D! e# X4 J1 d6 o8 |Alors On Danse
* T8 H3 ^# X) A$ ~-Stromae
: t' a+ F6 s; n: Q0 S: t" |0 R0 M. M3 N  I# i+ C
喜欢#Dj电音吧#音乐☆请关注微博@Dj电音吧舞曲网站 关注微信号:China_DjBa 获取最新派对现场
# f0 V, B% j% r9 [: N* U5 ^+ T* `$ L
发表于 2019-7-24 14:16:47 | 显示全部楼层
这么好的音乐,不支持不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 15:01:15 | 显示全部楼层
楼主支持你!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 15:32:40 | 显示全部楼层
上传多一点音乐让我们欣赏吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-26 06:50:20 | 显示全部楼层
顶顶更加健康!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-2 06:23:28 | 显示全部楼层
楼主,我想要,能给我发布?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-4 18:50:56 | 显示全部楼层
奥哟,我去,电音吧有你更精彩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 13:58:05 | 显示全部楼层
楼主你怎么那么棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-17 09:47:50 | 显示全部楼层
尼玛,不顶不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-17 10:06:36 | 显示全部楼层
太赞了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-8 04:43:53 | 显示全部楼层
好资源,齐分享,支持起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-12 16:41:00 | 显示全部楼层
谢谢,好资源,齐分享,支持起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-15 22:00:47 | 显示全部楼层
支持楼主,楼主你好棒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-29 00:00:41 | 显示全部楼层
电音吧电音吧赞赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-1 02:27:33 | 显示全部楼层
需要你的好资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 交易记录

Dj电音吧  

GMT+8, 2019-12-15 18:03 , Processed in 1.863005 second(s), 57 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表