DJ电音吧交流平台 免费下载

查看: 534|回复: 26

[Tomorrowland] JAUZ - Tomorrowland Belgium 2019

[复制链接]
发表于 2019-7-24 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

& c! a: o' k1 a2 L9 W. m. SKeep The Rave Alive (Intro Edit)* J, o+ \/ q9 \. _1 y
-JAUZ & Lazer Lazer Lazer' m" b6 G' w/ N2 ?( o4 \( {; l9 ?. v# p1 I
Alpha) H6 A, _& y* n: k
-JAUZ
% w5 _) x* R6 d) L: ]# {7 \International (Skrillex & JAUZ VVIP Bootleg)! }0 a3 k+ r: \
-Chase & Status
2 N3 m2 F: b* Y7 T' Z, [8 \Make It Pop
( W' K& h4 r' A. g, h-Nonsens
$ n  z# G& W- H5 KRock The Party
3 a; p: |- u! r8 W' @, t-w/ JAUZ & Ephwurd
0 P) G+ v/ q! h* E9 m) T# x! aGet Back" \6 j# J- o9 T" }* f5 D
-BASSTRICK" V( G0 y+ }  X. v) g' y5 u8 R
The Middle (JapaRoLL Remix). X3 G" F) X+ v) u& {8 I6 y( @* Z
-Zedd & Maren Morris & Grey% V- G/ X5 z- D1 ^) {* x; y, ~
Nobody Likes (N4tko VIP Mix); c- Z: y. c( O! _; I
-w/ Bounce Inc.- u9 ]/ Q0 x/ r: Y9 J! r& A
Dog Fight
1 k( h2 t+ b5 K+ M* ~-Axel Boy
7 [9 M4 E" Z9 ]5 v. B2 j, NPon De Time (Nitti Gritti Edit)
& ?, M# I- w6 ]- j2 [1 A  K-Wuki
- K1 ]0 E9 J1 ~: X% s0 t0 v. n4 hPropaganda (JAUZ Remix)# I! E7 Z8 N1 X! }' O# k
-DJ Snake
! q5 \- ^# }7 u0 P/ `% wThunderstruck (Crookers Remix), p6 C1 l3 c' H* p4 j/ @
-AC/DC4 j( {5 A* [7 z3 |5 S' \+ ]
ID
4 N2 E2 y  Z1 x, x-w/ JAUZ
) E8 ~8 J+ u7 L6 qRight now (Na Na Na Remix); J- [1 Y* z6 M( D7 L
-w/ Annoythatkids
- y; u( X! ^5 y& S" l8 }Generate
+ s  O( i* d3 H-Eric Prydz ft. Tom Cane
0 d( ]/ W8 Z; ]; F+ w* _Squad Out  K, D) o; D  K% |! F3 ]" n0 q
-w/ Skrillex & JAUZ ft. Fatman Scoop6 E% y: t- R0 b& y: N/ `
Never Be Like You (Disclosure Remix)- y% t  A0 R# v  n; U% O) k7 @
-Flume ft. Kai* c9 }; B+ E. ^9 d. i" N2 t
ID  F( @4 M. y# U* n
-w/ ID1 V; U3 x) `/ F& O. w$ Z! c( T
I'm Not Alone (Calvin Harris 2019 Edit)
2 x3 [! |. T- K2 j- K% @- D/ N. @-Calvin Harris
* a. q: c9 e1 |1 Y3 P. D9 @% @I Dare You1 U: l3 _/ I' ]9 z
-w/ JAUZ & Axel Boy
  F0 c- L" Q' z9 wSandstorm vs. Ba-Shark (JAUZ Edit)
$ g3 }) [9 }, D# G' V-Darude vs. Pinkfong% F* s0 f3 S# |1 G1 Q7 ~8 q. u8 U
ID
4 [/ t7 p  F, J6 |  L9 o0 w1 _-JAUZ & Zeds Dead
2 Y' O% d0 L9 Y! G4 [  B' w' XSaria's Turn Up* l5 c4 \7 \4 J; O
-GTA
/ f- ]2 B) Y" H- k1 A+ E7/11 (Jack Ü Remix)
; }8 y; V5 f$ x) @9 `$ \. x-w/ Beyoncé# _0 e. w  B% G* r; O$ l) n
Move Back% ]/ k" T8 F1 d) [! I( e' u8 m
-w/ SLANDER & WAVEDASH
6 b' M7 c/ S2 i0 m9 rPut On% Y* y4 u7 i; x: Z! }) x
-Young Jeezy ft. Kanye West$ Y5 P3 _$ f0 K" [; m* Y
Jungle Bae (ID Remix)3 N/ ]5 w% p( U6 x9 d
-w/ Jack Ü ft. Bunji Garlin- Y1 R6 @3 C5 ^) Y
Super Fly7 p3 _2 C- f: F# H5 C
-JAUZ ft. 666) d! e1 l; `7 e& C: m7 M
Axel F
% X8 P4 l% u- {. }5 S-w/ Crazy Frog9 ?& U$ X- B+ ^2 g
Better Off Alone vs. Gassed Up (JAUZ Mashup)' V5 n9 Q( ?% O5 _' c" i( H
-Alice Deejay vs. DJ Snake & Jauz
. D' i6 d. x! f6 bHeads Will Roll vs. Work vs. Lick Dat (Flosstradamus Edit)7 z% T& c6 i( r4 |- R
-w/ Yeah Yeah Yeahs & A-Trak & Kid Kamillion vs. Rihanna vs. Mightyfools & Yellow Claw & Hasse De Moor4 c  e* u% ]. q6 P' g
Miss You9 o. }2 x/ D4 U- g
-Fox Stevenson$ T3 F! n  S- a! d
Power
" V/ u7 Y% u) _-Kanye West+ E, X! Q" q% B" S
Welcome to Planet Urf (JAUZ Remix)
6 Q6 i8 C( t% E) \( V0 U2 ?! }' F-w/ League Of Legends
% k# P1 Y9 i- Y# MPLUR Police (JAUZ Remix)
2 Y, \  ~" @( q-w/ Knife Party/ |% d. R' [, s* n& R1 F" a0 [1 K
Broken -You/ d1 G7 g2 F: U4 F' ^2 f7 q
-ATRIP7 h7 T& r+ n  t" T5 T- X  u
The Darkness
0 V6 T& _/ _4 T, o3 I) w0 \8 q  Z-Xilent
+ T  `# v. i  Y# i9 \5 QDance Floor8 s6 f1 f9 u, {
-JAUZ & SUMR CAMP
- L$ p$ s& d: P$ l0 ^+ t! l2 iTruth
1 F, n, P- [4 r2 b-JAUZ & i_o
4 H2 ]: W. d7 t7 ~4 m$ V2 R: T/ N% e, EIn The Zone- u4 d, |0 D* F/ S% E
-JAUZ ft. Example
: t- p: l& f4 s" AHe Was Like
* e- }( r; r: T. f; _( q-BELLECOUR5 r* @0 @- T% o- A
Acid Or Techno
( i0 r; `; C7 {. Q3 K( W2 _  X-w/ JAUZ
% \# R2 r) z: i- J2 iKernkraft 400 (W&W Bootleg)* t/ s+ v  q3 E% r$ U
-Zombie Nation( I& I; B1 A2 _
Losing It& b( T9 b/ W+ i5 p% Q1 {
-w/ FISHER
( q+ P4 K+ d3 k. u! r1 T' z; b9 b! _Feel The Volume Love (Henry Fong Mashup)' Z. q! L7 L* h& p) G% y% }+ p5 G
-Jauz vs. Route 94 vs. Botnek & Savage Skullz
  E# Q  S6 V1 o5 }ID6 s* z, p$ N, S0 {! z4 s' H
-JAUZ, g6 O* P4 D9 T0 J& L+ L+ V# o
I Hold Still
( {+ }! M) _9 _7 t* m-JAUZ & Crankdat ft. Slushii
+ Q4 i. c- G2 u" R- p2 G) f. VBabylon
6 J) t# [: y  B) D-w/ JAUZ & Tisoki6 a' J( v* I! B5 ^; f8 Q
Rhythm Of The Night+ }( {7 }: d! B( |* U  U
-Corona4 H  B; L* u: ]
Scary Monsters And Nice Sprites
* z7 ?3 F! J) f% {0 ]4 I-w/ Skrillex- d' c6 ^- c" L% o+ {3 w1 x
Boss
. x5 ]3 T2 X0 D8 D) Q-w/ AFK & Carbin ft. Cody Ray
) {' N8 k+ V9 F1 V3 I1 oHappier (JAUZ Remix)
1 l+ V6 Q4 x5 E0 R-Marshmello ft. Bastille
: }9 z3 [+ G4 n: YTrampoline (JAUZ Remix)
* D3 ]. z5 p, ?8 |8 |! S% C, [-SHAED: X2 w9 e: Q% t' N9 r* P
4 H6 K% u0 j0 _3 T  d) N
喜欢#Dj电音吧#音乐☆请关注微博@Dj电音吧舞曲网站 关注微信号:China_DjBa 获取最新派对现场 7 J3 [9 `5 \! p1 q
发表于 2019-8-13 20:02:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,感谢提供资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-13 06:23:51 | 显示全部楼层
好的音乐 少不了你
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-19 22:44:36 | 显示全部楼层
好的音乐值得购买!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-22 15:39:20 | 显示全部楼层
这么好的音乐,不支持不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-29 09:33:24 | 显示全部楼层
尼玛,不顶不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-30 10:33:06 | 显示全部楼层
感谢电音吧分享资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-30 11:16:26 | 显示全部楼层
楼主你怎么那么棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-30 11:16:29 | 显示全部楼层
DJ电音吧 最棒!!必须支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-6 05:16:13 | 显示全部楼层
楼主,我想要,能给我发布?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-8 03:49:34 | 显示全部楼层
分享是一种传统美德
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-10 04:36:27 | 显示全部楼层
用了洪荒之力 来顶你!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-13 19:24:53 | 显示全部楼层
顶顶更加健康!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-15 09:43:12 | 显示全部楼层
需要你的好资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 15:51:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 交易记录

Dj电音吧  

GMT+8, 2022-1-23 23:15 , Processed in 2.939469 second(s), 60 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表